บรรณานุกรมภาษาไทย 5 เล่มและภาษาอังกฤษ 5 เล่ม

บรรณานุกรมภาษาไทย 5 เล่ม
1. ไพรัช ธัชยพงษ์. (2543). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจากอดีตสู่อนาคต. 
     กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
2. วิชัย เชิดชีวศาสตร์. (2526). วิทยาศาสตร์เพื่อคุณ. 
     กรุงเทพฯ : คณะวิทยาสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. ถนัด ศรีบุญเรือง. (2541). วิทยาศาสตร์กับสังคม. 
     กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
4. นิตย์ศรี แสงเดือน. (2541). พันธุศาสตร์พืช. 
     กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์.
5. สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. (2548). ชีววิทยาพืช(PLANT BIOLOGY). 
     กรุงเทพฯ : ภาควิชาพฤษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ 5 เล่ม
1. Neil Patterson. (1992). PRINCIPLES OF BIOCHEHMISTRY. 
     USA : Prentice-Hall International.
2. C.F. Stoneman. (1970). Maintenance of the organism a Laboratory gaide. 
     Australia : The Nuffield Foundation.
3. Fleur L. Strand. (1978). PHYSIOLOGY : a regulatory systems approach. 
     USA : Macmillan Publishing Co., Inc.
4. Robert W. Bauman. (2005). MICRO BIOLOGY Brief Edition. 
     USA : Pearson Education, Inc.
5. George W. Burns. (1980). The Science of genetics. 
     USA : Macmillan Publishing Co., Inc.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: